Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายบุญโชค ชัยเกษตรสิน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว
 
นายประทีป อังศุธรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
ข้อมูลเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสังคม
   บริการพื้นฐาน
   ด้านเศรษฐกิจ
   การศึกษา ศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างเทศบาล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   เจตจำนงของผู้บริหาร
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุข
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี
   การบริหารงานบุคคล
   กิจการสภา
รายงานการคลัง
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการดำเนินงาน
   งบการเงิน
   รายงานผลการปฎิบัติงาน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   เจตจำนงสุจริตและการมีส่วนรวมของผู้บริหาร
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   รายงานผลการดำเนินงาน
   แนวทางปฏิบัติและข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการประชาชน
   คู่มือและข้อมูลการให้บริการ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
   การบริการด้านสาธารณสุข
   งานบริการและช่องทางติดต่อของกองช่าง
   ข่าวสารสร้างการรับรู้ สู่ชุมชน
ข้อมูลบริการประชาชน
สำนักปลัด
  บริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้าย
  บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
  บริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลบริการประชาชน
กองคลัง
  รับชำระภาษีป้าย
  รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  รับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  การจดทะเบียนพาณิชย์
ข้อมูลบริการประชาชน
กองช่าง
  ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  ขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
  ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ข้อมูลบริการประชาชน
กองการศึกษา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทุ่งยาว
  ศูนย์ออกกำลังกาย ทต.ทุ่งยาว
  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ทต.ทุ่งยาว
ข้อมูลบริการประชาชน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  การบริการดูดสิ่งปฎิกูล
  การบริการจัดการมูลฝอยทั่วไป
  การขอจัดตั้งตลาด
  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การจำหน่าย/สะสมอาหาร
  การจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ
  การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบทุ่งยาว 99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 :: WWW.THUNGYAOTRANG.GO.TH ::  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของเทศบาลตำบลทุ่งยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 16)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลทุ่งยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 13)
ประกาศศูนย์ช่วงเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ดู : 27)
ประกาศเรื่อง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว กปภ.สาขา ย่านตาขาว (ดู : 26)
ประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือปิดตลาดครึ่งวันบ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เพื่อทำ Big Cleaning Day ป้องกันโรคโควิด (COVID-19) (ดู : 21)
คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1378/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดตรัง (ดู : 30)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 173)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (ดู : 308)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) (ดู : 367)
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สันทนาการและเจ้าหน้าที่พลศึกษา (ดู : 352)
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดูแลและบำรุงรักษาตลาด (ดู : 346)
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป (ดู : 329)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
พิธีมอบเกียรติบัตร
แสดงความขอบคุณ
ผู้มีส่วนร่วมใน
การเย็บหน้ากาก
อนามัยสภากาชาดไทย
และร่วมถ่ายรูปกับผู้นำ
กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาบุคคลากรเทศบาลตำบลทุ่งยาว ประจำปีงบปประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 75)
เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 313)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะสุกร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเจ้าพะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกช่องบรรพต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลทุ่งยาว
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลทุ่งยาว ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
   
 
   เทศบาลตำบลทุ่งยาว
   99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 :: WWW.THUNGYAOTRANG.GO.TH ::  โทรศัพท์ : 075-208-165 โทรสาร : 075-208-164
   Copyright © 2019. www.thungyaotrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs