Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายเฉลิมพล ชัยเกษตรสิน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว
 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
ข้อมูลเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสังคม
   บริการพื้นฐาน
   ด้านเศรษฐกิจ
   การศึกษา ศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างเทศบาล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   เจตจำนงของผู้บริหาร
    ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุข
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี
   การบริหารงานบุคคล
   กิจการสภา
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการคลัง
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการดำเนินงาน
   งบการเงิน
   รายงานผลการปฎิบัติงาน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   เจตจำนงสุจริตและการมีส่วนรวมของผู้บริหาร
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   รายงานผลการดำเนินงาน
   แนวทางปฏิบัติและข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บริการประชาชน
   คู่มือและข้อมูลการให้บริการ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
   การบริการด้านสาธารณสุข
   งานบริการและช่องทางติดต่อของกองช่าง
   ข่าวสารสร้างการรับรู้ สู่ชุมชน
ข้อมูลบริการประชาชน
สำนักปลัด
  บริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้าย
  บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
  บริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลบริการประชาชน
กองคลัง
  รับชำระภาษีป้าย
  รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  รับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  การจดทะเบียนพาณิชย์
ข้อมูลบริการประชาชน
กองช่าง
  ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  ขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
  ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ข้อมูลบริการประชาชน
กองการศึกษา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทุ่งยาว
  ศูนย์ออกกำลังกาย ทต.ทุ่งยาว
  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ทต.ทุ่งยาว
ข้อมูลบริการประชาชน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  การบริการดูดสิ่งปฎิกูล
  การบริการจัดการมูลฝอยทั่วไป
  การขอจัดตั้งตลาด
  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การจำหน่าย/สะสมอาหาร
  การจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ
  การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบทุ่งยาว 99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 :: WWW.THUNGYAOTRANG.GO.TH ::  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ขอความร่วมมือประชาชนผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ทำการรื้อถอนกองวัตถุใด ๆ ที่ตั้งวางบนที่สาธารณะและทางเท้า ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 22)
คำสั่งจังหวัดตรังที่ 2510/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 (ดู : 61)
แบบคำขอรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตรัง (ดู : 58)
คำสั่งจังหวัดตรังที่ 2256/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 (ดู : 74)
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (ดู : 79)
คำร้องขออนุญาติการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)-19 (ดู : 73)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอภัยมณี ถึงถนนเลี่ยงเมือง ตอน1 (ดู : 8)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 69)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 81)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตลาดเขื่อมถนนห้วยน้ำตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนตลาดสดเทศบาล (ตอน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
โครงการสุขาภิบาลอาหาร -สำหรับผู้ประกอบกิจการ
วันที่ 26 มกราคม 2564 -สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
วันที่ 27 มกราคม 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมการเลี้ยงใส้เดือนดิน
เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ วันที่ 12 มกราคม 2564
ณ ศาลาริมน้ำเทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาริมน้ำเทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
WALK TOGETHER เอดส์อยู่ร่วมกันได้
ไม่มีตรา วันที่ 1 ธันวาคม 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 347)
เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 583)
รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 22)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะสุกร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเจ้าพะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลทุ่งยาว
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลทุ่งยาว ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
   
 
   เทศบาลตำบลทุ่งยาว
   99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 :: WWW.THUNGYAOTRANG.GO.TH ::  โทรศัพท์ : 075-208-165 โทรสาร : 075-208-164
E-mail Address : saraban@thungyaotrang.go.th / ty52701@gmail.com
   Copyright © 2019. www.thungyaotrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs