Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายประทีป อังศุธรกุล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว
 
นายประทีป อังศุธรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
ข้อมูลเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสังคม
   บริการพื้นฐาน
   ด้านเศรษฐกิจ
   การศึกษา ศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างเทศบาล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   เจตจำนงของผู้บริหาร
    ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุข
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี
   การบริหารงานบุคคล
   กิจการสภา
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการคลัง
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการดำเนินงาน
   งบการเงิน
   รายงานผลการปฎิบัติงาน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   เจตจำนงสุจริตและการมีส่วนรวมของผู้บริหาร
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   รายงานผลการดำเนินงาน
   แนวทางปฏิบัติและข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บริการประชาชน
   คู่มือและข้อมูลการให้บริการ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
   การบริการด้านสาธารณสุข
   งานบริการและช่องทางติดต่อของกองช่าง
   ข่าวสารสร้างการรับรู้ สู่ชุมชน
ข้อมูลบริการประชาชน
สำนักปลัด
  บริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้าย
  บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
  บริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลบริการประชาชน
กองคลัง
  รับชำระภาษีป้าย
  รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  รับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  การจดทะเบียนพาณิชย์
ข้อมูลบริการประชาชน
กองช่าง
  ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  ขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
  ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ข้อมูลบริการประชาชน
กองการศึกษา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทุ่งยาว
  ศูนย์ออกกำลังกาย ทต.ทุ่งยาว
  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ทต.ทุ่งยาว
ข้อมูลบริการประชาชน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  การบริการดูดสิ่งปฎิกูล
  การบริการจัดการมูลฝอยทั่วไป
  การขอจัดตั้งตลาด
  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การจำหน่าย/สะสมอาหาร
  การจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ
  การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบทุ่งยาว 99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 :: WWW.THUNGYAOTRANG.GO.TH ::  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และ สมาชิกเทศบาลตำบล (ดู : 33)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ดู : 61)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ดู : 50)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบล (ดู : 71)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยาว เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 152)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ดู : 100)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 95)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 286)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (ดู : 411)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) (ดู : 479)
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สันทนาการและเจ้าหน้าที่พลศึกษา (ดู : 452)
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดูแลและบำรุงรักษาตลาด (ดู : 442)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งยาวได้ร่วมทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งยาวร่วมทำพิธีลงนามถวายพระพรชยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 อำเภอปะเหลียน เทศบาลตำบลทุ่งยาว และประชาชนร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ณ วัดทุ่งยาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา13.30 น. นายธวชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และคณะ กำหนดตรวจติดตามการบริหารจัดการตลาดสดและการรับซื้อขยะรีไซเคิลของเทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 226)
เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 448)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะสุกร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเจ้าพะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกช่องบรรพต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลทุ่งยาว
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลทุ่งยาว ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
   
 
   เทศบาลตำบลทุ่งยาว
   99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 :: WWW.THUNGYAOTRANG.GO.TH ::  โทรศัพท์ : 075-208-165 โทรสาร : 075-208-164
   Copyright © 2019. www.thungyaotrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs