Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายบุญโชค ชัยเกษตรสิน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว
 
นายประทีป อังศุธรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
ข้อมูลเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสังคม
   บริการพื้นฐาน
   ด้านเศรษฐกิจ
   การศึกษา ศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างเทศบาล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   เจตจำนงของผู้บริหาร
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุข
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี
   การบริหารงานบุคคล
   กิจการสภา
รายงานการคลัง
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการดำเนินงาน
   งบการเงิน
   รายงานผลการปฎิบัติงาน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   เจตจำนงสุจริตและการมีส่วนรวมของผู้บริหาร
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   รายงานผลการดำเนินงาน
   แนวทางปฏิบัติและข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการประชาชน
   คู่มือและข้อมูลการให้บริการ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
   การบริการด้านสาธารณสุข
   งานบริการและช่องทางติดต่อของกองช่าง
   ข่าวสารสร้างการรับรู้ สู่ชุมชน
ข้อมูลบริการประชาชน
สำนักปลัด
  บริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้าย
  บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
  บริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลบริการประชาชน
กองคลัง
  รับชำระภาษีป้าย
  รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  รับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  การจดทะเบียนพาณิชย์
ข้อมูลบริการประชาชน
กองช่าง
  ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  ขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
  ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ข้อมูลบริการประชาชน
กองการศึกษา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทุ่งยาว
  ศูนย์ออกกำลังกาย ทต.ทุ่งยาว
  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ทต.ทุ่งยาว
ข้อมูลบริการประชาชน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  การบริการดูดสิ่งปฎิกูล
  การบริการจัดการมูลฝอยทั่วไป
  การขอจัดตั้งตลาด
  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การจำหน่าย/สะสมอาหาร
  การจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ
  การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศศูนย์ช่วงเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ดู : 13) 15 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว กปภ.สาขา ย่านตาขาว (ดู : 13) 14 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือปิดตลาดครึ่งวันบ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เพื่อทำ Big Cleaning Day ป้องกันโรคโควิด (COVID-19) (ดู : 12) 14 พ.ค. 2563
คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1378/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดตรัง (ดู : 13) 4 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือปิดตลาดครึ่งวันบ่าย วันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อทำการ Big Cleaning Day ป้องกันโรคโควิด (COVID-19) (ดู : 22) 22 เม.ย. 2563
สรุปข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง (ดู : 21) 22 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 16) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยความพิการ ในสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 16) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 18) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง มาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ของตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 20) 27 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง มาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ของตลาดนัดชั่วคราว (ดู : 16) 27 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ดู : 38) 28 ก.พ. 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชืกสภาเทศบาลตำบลทุ้งยาว เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 60) 7 ก.พ. 2563
ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชนของเทศบาลตำบลทุ่งยาว ครั้งที่28-30 (ดู : 64) 25 ธ.ค. 2562
ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชนของเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 99) 21 พ.ย. 2562
การประมูลราคาเช่าอาคารพาณิชย์ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 120) 18 พ.ย. 2562
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 39) 7 ต.ค. 2562
หลักเกณฑ์การประกวดธิดาพระจันทร์ งานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2562 (ดู : 232) 5 ส.ค. 2562
ใบสมัครประกวดธิดาพระจันทร์ งานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2562 (ดู : 300) 5 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (ดู : 133) 1 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 114) 8 พ.ค. 2562
วัฒนแพทย์ช่วยใต้ (ดู : 152) 9 เม.ย. 2562
กิจกรรมประกวดมัคคุเทศก์น้อย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท (ดู : 180) 26 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยการปรับเกลี่ย ขนย้าย ฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65) 8 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่องแจ้งกำหนดชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 94) 7 มี.ค. 2562
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน กับพี่น้องชาวทุ่งยาว ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 222) 31 ม.ค. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศและใบสมัครประกวดนางนพมาศ (ดู : 163) 16 พ.ย. 2561
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 66) 31 ต.ค. 2561
สรุปผลดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2561 (ดู : 165) 28 ก.ย. 2561
สรุปผลดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2561 (ดู : 154) 31 ส.ค. 2561
ใบสมัครธิดาพระจันทร์ ประจำปี 2561 (ดู : 226) 28 ส.ค. 2561
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดธิดาพระจันทร์ งานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2561 (ดู : 266) 20 ส.ค. 2561
สรุปผลดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2561 (ดู : 145) 31 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาไฟฟ้าไฮเมท สูง20เมตร โดยวิธีเจาะจง (ดู : 170) 24 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเจาะจง (ดู : 133) 12 ก.ค. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.61) (ดู : 192) 3 ก.ค. 2561
สรุปผลดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน2561 (ดู : 133) 30 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเจาะจง (ดู : 127) 29 มิ.ย. 2561
สรุปผลดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม2561 (ดู : 116) 31 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง (ดู : 166) 24 พ.ค. 2561
สรุปผลดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน2561 (ดู : 129) 30 เม.ย. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 (ม.ค.-มีนาคม 61) (ดู : 226) 9 เม.ย. 2561
สรุปผลดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม2561 (ดู : 119) 31 มี.ค. 2561
สรุปผลดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์2561 (ดู : 125) 28 ก.พ. 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.60) (ดู : 264) 4 ม.ค. 2561
สรุปผลดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม2561 (ดู : 119) 1 ม.ค. 2561
สรุปผลดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันาคม2560 (ดู : 113) 31 ธ.ค. 2560
สรุปผลดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน2560 (ดู : 122) 30 พ.ย. 2560
สรุปผลดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม2560 (ดู : 120) 31 ต.ค. 2560
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 121) 31 ต.ค. 2560
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ดู : 127) 30 ต.ค. 2560
ประกาศ รายงานการเงินงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 307) 20 ต.ค. 2560
ประกาศ แจ้งกำหนดชำระภาษี ประจำปี 2561 (ดู : 298) 9 ต.ค. 2560
ประกาศ สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 305) 9 ต.ค. 2560
ประกาศ รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 4 ประจำปี 2560 (ก.ค.-ก.ย. 60) (ดู : 275) 3 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งงดการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 379) 30 ส.ค. 2560
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ดู : 314) 5 ก.ค. 2560
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณเพิ่มเติม 1 ประจำปี2560 (ดู : 309) 30 พ.ค. 2560
รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2560 (ดู : 289) 17 พ.ค. 2560
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส2 ประจำปี2560 (ดู : 303) 7 เม.ย. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   เทศบาลตำบลทุ่งยาว
   99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 :: WWW.THUNGYAOTRANG.GO.TH ::  โทรศัพท์ : 075-208-165 โทรสาร : 075-208-164
   Copyright © 2019. www.thungyaotrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs