Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายบุญโชค ชัยเกษตรสิน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว
 
นายประทีป อังศุธรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
ข้อมูลเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางสังคม
   บริการพื้นฐาน
   ด้านเศรษฐกิจ
   การศึกษา ศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   โครงสร้างเทศบาล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   เจตจำนงของผู้บริหาร
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุข
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี
   การบริหารงานบุคคล
   กิจการสภา
รายงานการคลัง
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการดำเนินงาน
   งบการเงิน
   รายงานผลการปฎิบัติงาน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   เจตจำนงสุจริตและการมีส่วนรวมของผู้บริหาร
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   รายงานผลการดำเนินงาน
   แนวทางปฏิบัติและข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการประชาชน
   คู่มือและข้อมูลการให้บริการ
   การจดทะเบียนพาณิชย์
   การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
   การบริการด้านสาธารณสุข
   งานบริการและช่องทางติดต่อของกองช่าง
   ข่าวสารสร้างการรับรู้ สู่ชุมชน
ข้อมูลบริการประชาชน
สำนักปลัด
  บริการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  การแจ้งตาย
  การแจ้งย้าย
  บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
  บริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลบริการประชาชน
กองคลัง
  รับชำระภาษีป้าย
  รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  รับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  การจดทะเบียนพาณิชย์
ข้อมูลบริการประชาชน
กองช่าง
  ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
  ขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
  ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ข้อมูลบริการประชาชน
กองการศึกษา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทุ่งยาว
  ศูนย์ออกกำลังกาย ทต.ทุ่งยาว
  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ทต.ทุ่งยาว
ข้อมูลบริการประชาชน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  การบริการดูดสิ่งปฎิกูล
  การบริการจัดการมูลฝอยทั่วไป
  การขอจัดตั้งตลาด
  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การจำหน่าย/สะสมอาหาร
  การจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ
  การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 162) 21 ส.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (ดู : 297) 10 พ.ย. 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) (ดู : 359) 8 ส.ค. 2560
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สันทนาการและเจ้าหน้าที่พลศึกษา (ดู : 342) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดูแลและบำรุงรักษาตลาด (ดู : 337) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป (ดู : 321) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (ดู : 377) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาด (ดู : 423) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในสำนักงาน (ดู : 421) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและเก็บขนสิ่งปฏิกูล (ดู : 378) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 362) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 327) 9 ก.ย. 2559
สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 351) 9 ก.ย. 2559
สอบราคาโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 358) 30 มี.ค. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สันทนาการและเจ้าหน้าที่พลศึกษา (ดู : 441) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป (ดู : 400) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (ดู : 382) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาด (ดู : 384) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในสำนักงาน (ดู : 441) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและเก็บขนสิ่งปฏิกูล (ดู : 395) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 383) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 381) 2 ก.ย. 2558
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ดู : 361) 23 มิ.ย. 2558
สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสหธรรม (ดู : 324) 26 พ.ค. 2558
สอบราคาค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 321) 26 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดเทศบาล-ถนนทุ่งยาวท่าพญา (ดู : 364) 26 พ.ค. 2558
จัดซ์ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2558 (ดู : 305) 12 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 303) 28 เม.ย. 2558
จัดซ์ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2557 (ดู : 275) 29 ต.ค. 2557
 
 หน้า  1 | 
 
   เทศบาลตำบลทุ่งยาว
   99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 :: WWW.THUNGYAOTRANG.GO.TH ::  โทรศัพท์ : 075-208-165 โทรสาร : 075-208-164
   Copyright © 2019. www.thungyaotrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs