ควรปรับปรุง

  
 

สวัสดีครับ....พ่อแม่พี่น้องเทศบาลตำบลทุ่งยาวทุกๆท่าน

ตามที่กระผมได้รับความไว้วางใจจากท่านทั้งหลายให้กระผมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้กระผมได้ระลึกอยู่เสมอและพยายามที่จะสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจของเทศบาลเพื่อนำไปสู่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาวกับหลักการที่ว่าประชาธิปไตยในชุมชนบนพื้นฐานแห่งความสามัคคีเพื่อให้พี่น้องได้มองเห็นหลักความจริงในการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยาวโดยกระผมเน้นการบำบัดทุกข์สร้างสุขการประสานงานประสานประโยชน์กับทุกภาคส่วนเพื่อให้เทศบาลของเราเป็นเทศบาลน..อ่านต่อ..