Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายเฉลิมพล ชัยเกษตรสิน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว
 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
ข้อมูลพื้นฐาน
   • โครงสร้างเทศบาล
   • สภาพทั่วไป
    • ข้อมูลผู้บริหาร
   • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   • ประวัติความเป็นมา
   • สภาพทางสังคม
   • บริการพื้นฐาน
   • การศึกษา ศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
   • ด้านเศรษฐกิจ
   • อำนาจหน้าที่
   • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   • คณะผู้บริหาร
   • สมาชิกสภาเทศบาล
   • หัวหน้าส่วนราชการ
   • สำนักปลัดเทศบาล
   • กองคลัง
   • กองช่าง
   • กองการศึกษา
   • กองสาธารณสุข
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
   • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
   • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
การปฏิบัติงาน
   • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   • รายงานการประชุมประจำเดือน
กิจการสภา
   • ระเบียบข้อบังคับการประชุม
   • กิจการสภา
การบริหารงาน
   • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   • รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   •แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
   • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   • คำสั่งเทศบาล
   • ประกาศเทศบาล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   •การขับเคลื่อนจริยธรรม
   รายงานผลการฝึอบรม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
   • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
   • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
   • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แผนการป้องกันการทุจริต
   •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6เดือน
   รายงานผลการดำเนินการการทุจริตประจำปี
   • แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   • แนวทางปฏิบัติและข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน
   • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
   • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   • E-Service
   •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
การติดต่อหน่วยงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบทุ่งยาว 99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 :: WWW.THUNGYAOTRANG.GO.TH :: สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว โทร. 084-6622262  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยาว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง Loader Backhoe (ดู : 14)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 15)
ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนทุกกลุ่มอายุ (ดู : 30)
รายงานผลการอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้และพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 20)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยาว เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ดู : 34)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ดู : 55)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยาว เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง Loader Backhoe (ดู : 14)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยาวเรื่อง ราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง Loader Backhoe ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 23)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอภัยมณี ถึง ถนนเลี่ยงเมือง ตอน 1 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 352)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  (ดู : 205)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 207)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565  (ดู : 218)
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 665)
เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 930)
รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 303)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เกาะสุกร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเจ้าพะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลทุ่งยาว
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลทุ่งยาว คลิ๊กที่นี่
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
ศูน์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ทต.ทุ่งยาว
 
 
   เทศบาลตำบลทุ่งยาว
   99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 :: WWW.THUNGYAOTRANG.GO.TH ::  โทรศัพท์ : 075-208-165 โทรสาร : 075-208-164
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05920402@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.thungyaotrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs