Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายเฉลิมพล ชัยเกษตรสิน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว
 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
ข้อมูลพื้นฐาน
   • โครงสร้างเทศบาล
   • สภาพทั่วไป
    • ข้อมูลผู้บริหาร
   • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   • ประวัติความเป็นมา
   • สภาพทางสังคม
   • บริการพื้นฐาน
   • การศึกษา ศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
   • ด้านเศรษฐกิจ
   • อำนาจหน้าที่
   • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   • คณะผู้บริหาร
   • สมาชิกสภาเทศบาล
   • หัวหน้าส่วนราชการ
   • สำนักปลัดเทศบาล
   • กองคลัง
   • กองช่าง
   • กองการศึกษา
   • กองสาธารณสุข
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
   • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
   • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
มาตรการภายในป้องกันการทุจริต
   • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การปฏิบัติงาน
   • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   • รายงานการประชุมประจำเดือน
กิจการสภา
   • ระเบียบข้อบังคับการประชุม
   • กิจการสภา
การบริหารงาน
   • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   • รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   •แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
   • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   • คำสั่งเทศบาล
   • ประกาศเทศบาล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   •การขับเคลื่อนจริยธรรม
   รายงานผลการฝึอบรม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
   • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
   • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
   • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แผนการป้องกันการทุจริต
   •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6เดือน
   รายงานผลการดำเนินการการทุจริตประจำปี
   • แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   • แนวทางปฏิบัติและข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน
   • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
   • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   • E-Service
   •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
การติดต่อหน่วยงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอภัยมณี ถึง ถนนเลี่ยงเมือง ตอน 1 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 207) 23 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 172) 28 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 169) 15 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (ดู : 176) 31 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.09-001 จากสายถนนทุ่งยาว-ถนนท่าพญาถึงสายถนนพระอภัยมณีชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง5 เมตร ยาว410 เมตร หนา0.05 เมตร พื้นที่ 2,050 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 181) 27 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (ดู : 147) 31 ธ.ค. 2564
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอภัยมณี ถึงถนนเลี่ยงเมือง ตอน1 (ดู : 182) 23 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (ดู : 125) 30 พ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (ดู : 124) 29 ต.ค. 2564
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย 2 (ดู : 69) 28 มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 246) 28 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 243) 13 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตลาดเขื่อมถนนห้วยน้ำตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 235) 13 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนตลาดสดเทศบาล (ตอน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 234) 13 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 232) 13 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งรั้วตาข่ายที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 195) 13 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 (ดู : 204) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 201) 1 ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 314) 21 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 528) 21 ส.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (ดู : 598) 10 พ.ย. 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) (ดู : 744) 8 ส.ค. 2560
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สันทนาการและเจ้าหน้าที่พลศึกษา (ดู : 746) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดูแลและบำรุงรักษาตลาด (ดู : 677) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป (ดู : 596) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (ดู : 648) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาด (ดู : 703) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในสำนักงาน (ดู : 683) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและเก็บขนสิ่งปฏิกูล (ดู : 676) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 620) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 625) 9 ก.ย. 2559
สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 672) 9 ก.ย. 2559
สอบราคาโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 698) 30 มี.ค. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สันทนาการและเจ้าหน้าที่พลศึกษา (ดู : 735) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป (ดู : 651) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (ดู : 690) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาด (ดู : 685) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในสำนักงาน (ดู : 702) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและเก็บขนสิ่งปฏิกูล (ดู : 665) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 677) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 641) 2 ก.ย. 2558
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ดู : 663) 23 มิ.ย. 2558
สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสหธรรม (ดู : 627) 26 พ.ค. 2558
สอบราคาค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 619) 26 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดเทศบาล-ถนนทุ่งยาวท่าพญา (ดู : 701) 26 พ.ค. 2558
จัดซ์ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2558 (ดู : 557) 12 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 568) 28 เม.ย. 2558
จัดซ์ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2557 (ดู : 586) 29 ต.ค. 2557
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอภัยมณี ถึง ถนนเลี่ยงเมือง ตอน 1 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 130) 1 ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
   เทศบาลตำบลทุ่งยาว
   99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 :: WWW.THUNGYAOTRANG.GO.TH ::  โทรศัพท์ : 075-208-165 โทรสาร : 075-208-164
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05920402@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.thungyaotrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs