Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายเฉลิมพล ชัยเกษตรสิน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว
 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
ข้อมูลพื้นฐาน
   • โครงสร้างเทศบาล
   • สภาพทั่วไป
    • ข้อมูลผู้บริหาร
   • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   • ประวัติความเป็นมา
   • สภาพทางสังคม
   • บริการพื้นฐาน
   • การศึกษา ศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
   • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   • ด้านเศรษฐกิจ
   • อำนาจหน้าที่
   • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   • คณะผู้บริหาร
   • สมาชิกสภาเทศบาล
   • หัวหน้าส่วนราชการ
   • สำนักปลัดเทศบาล
   • กองคลัง
   • กองช่าง
   • กองการศึกษา
   • กองสาธารณสุข
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
   • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
   • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
มาตรการภายในป้องกันการทุจริต
   • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การปฏิบัติงาน
   • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   • รายงานการประชุมประจำเดือน
กิจการสภา
   • ระเบียบข้อบังคับการประชุม
   • กิจการสภา
การบริหารงาน
   •แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
   • รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   • คำสั่งเทศบาล
   • ประกาศเทศบาล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   •การขับเคลื่อนจริยธรรม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
   • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
   • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
   • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
   • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ
แผนการป้องกันการทุจริต
   •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6เดือน
   แผนป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการดำเนินการการทุจริตประจำปี
   • แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   • แนวทางปฏิบัติและข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน
   • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
   • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   • E-Service
   •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
การติดต่อหน่วยงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 20) 15 มี.ค. 2566
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเตือนองค์กรปกครองส่วนท้อนถิ่นให้ดำเนินการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ (ดู : 2) 15 มี.ค. 2566
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ดู : 3) 10 มี.ค. 2566
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 (ดู : 2) 2 มี.ค. 2566
E-book การแก้ไขปัญหาความยากนอยางยั่งยืนด้วยปรัชญาเกรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงอาเซียน (ดู : 4) 1 มี.ค. 2566
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่จังหวัดตรัง (ดู : 12) 1 มี.ค. 2566
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 16) 28 ก.พ. 2566
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 9) 22 ก.พ. 2566
แนวทางปฏิบัติตนตามข้อกำหนดจริยธรรมพนักงานเทศบาล(DO"S & DON"TS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 9) 21 ก.พ. 2566
แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 7) 20 ก.พ. 2566
รายงานผลการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำประเด็นยุทธศาสตร์และหมุดหมาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) มาเชื่อมโยงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)” ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ดู : 12) 9 ก.พ. 2566
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 9) 9 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (ดู : 7) 9 ก.พ. 2566
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ (ดู : 6) 9 ก.พ. 2566
รายงานผลการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำประเด็นยุทธคาสตร์และหมุดหมาย แผนพัฒนาเครษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. 2566 - 2570) (ดู : 7) 8 ก.พ. 2566
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (ดู : 11) 7 ก.พ. 2566
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ดู : 6) 6 ก.พ. 2566
การสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (ดู : 6) 6 ก.พ. 2566
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 36) 3 ก.พ. 2566
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) (ดู : 8) 3 ก.พ. 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม (ดู : 8) 3 ก.พ. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลทุ่งยาว (ดู : 39) 3 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ ระเบียบ/ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ดู : 8) 30 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 20) 18 ม.ค. 2566
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 18) 12 ม.ค. 2566
การจดทะเบียนรับรององคืกรเอกชนหรือองคืกรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ดู : 15) 4 ม.ค. 2566
การดำเนินการตามแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (ดู : 14) 4 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 27 ธ.ค. 2565
ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายบอก ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน และบริเวนรอบนอกอาคารสำนักงาน (ดู : 17) 26 ธ.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวนรอบนอกอาคารสำนักงานของเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 19) 22 ธ.ค. 2565
ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ เรียบร้อยแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับ ลงวันที ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ดู : 15) 15 ธ.ค. 2565
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน และบริเวณรอบนอกอาคารสำนักงานของเทศบาลตำบลทุ่งยาว) (ดู : 25) 14 ธ.ค. 2565
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี ๒๕๖๐ และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.) (ดู : 15) 9 ธ.ค. 2565
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. .... (ดู : 14) 9 ธ.ค. 2565
ประกาศ คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยนำ้หลากและดินถล่ม (ดู : 16) 9 ธ.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดตรัง (ดู : 16) 9 ธ.ค. 2565
ขอแจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ดู : 19) 7 ธ.ค. 2565
ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ดู : 18) 6 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งยาว เรื่องผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(ปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล) (ดู : 43) 29 พ.ย. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล) (ดู : 33) 25 พ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 59) 18 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 23) 16 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ QR Code การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. (ดู : 23) 16 พ.ย. 2565
การจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2565 (ดู : 20) 15 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2566 (ดู : 87) 8 พ.ย. 2565
ประการาคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรเเอสฟัลห์ติกคอนกรีด ชุมชนอนามันจำนวน 12 สาย (ดู : 36) 8 พ.ย. 2565
ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ (ดู : 43) 28 ต.ค. 2565
ประกา่ศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ดู : 44) 26 ต.ค. 2565
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 66) 18 ต.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 52) 6 ก.ย. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งยาว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 143) 17 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 132) 13 มิ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 188) 31 พ.ค. 2565
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งยาว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 177) 10 เม.ย. 2565
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งยาว เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 230) 10 เม.ย. 2565
ขอความร่วมมือปิดตลาดประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (ดู : 119) 23 มี.ค. 2565
ขอความร่วมมือปิดตลาดประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (ดู : 120) 8 มี.ค. 2565
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล (ดู : 53) 7 มี.ค. 2565
กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 122) 25 ก.พ. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โอนครั้งที่3 (ดู : 118) 31 ม.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   เทศบาลตำบลทุ่งยาว
   99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 :: WWW.THUNGYAOTRANG.GO.TH ::  โทรศัพท์ : 075-208-165 โทรสาร : 075-208-164
E-mail Address : saraban_05920402@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.thungyaotrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs