Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายเฉลิมพล ชัยเกษตรสิน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว
 
นายวรัศกรณ์ สุดสาคร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยาว
 
ข้อมูลเทศบาล
   • โครงสร้างเทศบาล
   • สภาพทั่วไป
    • ข้อมูลผู้บริหาร
   • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   • ประวัติความเป็นมา
   • สภาพทางสังคม
   • บริการพื้นฐาน
   • การศึกษา ศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
   • แผนการดำเนินงาน
   • ด้านเศรษฐกิจ
   • อำนาจหน้าที่
   • คู่มือการปฎิบัติงาน
   • กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   • คณะผู้บริหาร
   • สมาชิกสภาเทศบาล
   • หัวหน้าส่วนราชการ
   • สำนักปลัดเทศบาล
   • กองคลัง
   • กองช่าง
   • กองการศึกษา
   • กองสาธารณสุข
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
การบริหารเงินและงบประมาณ
   • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   • แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการดำเนินงาน
   • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
มาตรการภายในป้องกันการทุจริต
   • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   • นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การปฏิบัติงาน
   • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจการสภา
   • ระเบียบข้อบังคับการประชุม
   • กิจการสภา
การบริหารงาน
   • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   • รายงานผลการปฎิบัติงาน
   • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   • รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   คำสั่งเทศบาล
   ประกาศเทศบาล
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
   • แผนยุทธศาสตร์
   • แผนพัฒนาท้องถิ่น
   • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   • การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา
   • เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี
   • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการคลัง
   • งบประมาณรายจ่ายประจำปี
   • งบการเงิน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   • เจตจำนงของผู้บริหาร
   • เจตจำนงสุจริตและการมีส่วนรวมของผู้บริหาร
   • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   • แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   • รายงานผลการดำเนินงาน
   • แนวทางปฏิบัติและข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
บริการประชาชน
   • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   • E-Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอภัยมณี ถึง ถนนเลี่ยงเมือง ตอน 1 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 157) 23 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 136) 28 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 128) 15 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (ดู : 131) 31 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.09-001 จากสายถนนทุ่งยาว-ถนนท่าพญาถึงสายถนนพระอภัยมณีชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง5 เมตร ยาว410 เมตร หนา0.05 เมตร พื้นที่ 2,050 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 146) 27 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (ดู : 120) 31 ธ.ค. 2564
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอภัยมณี ถึงถนนเลี่ยงเมือง ตอน1 (ดู : 157) 23 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (ดู : 102) 30 พ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (ดู : 100) 29 ต.ค. 2564
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย 2 (ดู : 51) 28 มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 225) 28 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 219) 13 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตลาดเขื่อมถนนห้วยน้ำตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 211) 13 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนตลาดสดเทศบาล (ตอน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 207) 13 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 211) 13 พ.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งรั้วตาข่ายที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 174) 13 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 (ดู : 183) 31 มี.ค. 2564
เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 177) 1 ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 292) 21 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 504) 21 ส.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (ดู : 582) 10 พ.ย. 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) (ดู : 719) 8 ส.ค. 2560
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สันทนาการและเจ้าหน้าที่พลศึกษา (ดู : 723) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานดูแลและบำรุงรักษาตลาด (ดู : 654) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานคนงานทั่วไป (ดู : 579) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (ดู : 629) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาด (ดู : 686) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในสำนักงาน (ดู : 668) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและเก็บขนสิ่งปฏิกูล (ดู : 650) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 604) 16 ก.ย. 2559
สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 604) 9 ก.ย. 2559
สอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 644) 9 ก.ย. 2559
สอบราคาโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 672) 30 มี.ค. 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สันทนาการและเจ้าหน้าที่พลศึกษา (ดู : 717) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป (ดู : 634) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (ดู : 660) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทำความสะอาด (ดู : 660) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในสำนักงาน (ดู : 686) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและเก็บขนสิ่งปฏิกูล (ดู : 650) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 655) 14 ก.ย. 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 620) 2 ก.ย. 2558
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ดู : 638) 23 มิ.ย. 2558
สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสหธรรม (ดู : 602) 26 พ.ค. 2558
สอบราคาค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 595) 26 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดเทศบาล-ถนนทุ่งยาวท่าพญา (ดู : 676) 26 พ.ค. 2558
จัดซ์ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2558 (ดู : 541) 12 พ.ค. 2558
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยาว (ดู : 549) 28 เม.ย. 2558
จัดซ์ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2557 (ดู : 561) 29 ต.ค. 2557
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอภัยมณี ถึง ถนนเลี่ยงเมือง ตอน 1 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 110) 1 ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
   เทศบาลตำบลทุ่งยาว
   99 หมู่ 2 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 :: WWW.THUNGYAOTRANG.GO.TH ::  โทรศัพท์ : 075-208-165 โทรสาร : 075-208-164
E-mail Address : saraban_05920402@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.thungyaotrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs